Kas sõim: “rassist”

Palju kasutatakse sõna “rassist”, küll siis süüdistamiseks, häbenemiseks, sõimamiseks või mida iganes.

Teeme nüüd selgeks mis on rassism ja kes on rasssist:

 • Rassism on “rassiline diskrimineerimine”
 • Rassist on isik, kes pooldab, harrastab, levitab “rassilist diskrimineerimist” või selle ideid

Auoriteetseim allikas rassismi lahtiseletamiseks on ÜRO Inimõiguste Konventsioon
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination/

Otsetõlge:

 1. Selles konventsioonis termin “rassiline diskrimineerimine” tähendab igasuguste erinevuste, vahetegemiste, väljajätmiste või piirangute või eelistuste tegemist, mis põhinevad rassil, ihuvärvil, päritolul või rahvuslikul või etnilisel päritolul, mille eesmärk on kaotada või kahjustada võimalusi tunnustada või kasutada võrdsetel alustel inimõigusi ja põhivabadusi poliitilisel, sotsiaalsel, majanduslikul, kultuurilisel või mingil muul elualal.
 2. See konventsioon ei puuduta neid erinevusi,mis on vastu võetud Riigi poolt kodanike ja mittekodanike suhtes..
 3. Midagi selles konventsioonis ei või tõlgendada Riikide ametlike korralduste vastu,mis puudutavad rahvust,kodakondsust ja naturilisatsiooni ,juhul kui need korraldused ei diskrimineeri ühtegi eri rahvust.
 4. Erilised meetmed,mis on vastu võetud selleks, et ainult saavutada mingi rassilise- või rahvusgrupile piisavat edendamist ja mis võivad olla vajalikud selleks ,et kindlustada neile gruppidele või üksikisikutele võrdseid võimalusi inimõiguste ja põhivabaduste kasutamisel.Neid meetmeid ei või pidada rassiliseks diskrimineerimiseks,juhul kui nende meetmete tagajärjed võivad viia erinevate rassiliste gruppide erinevate õiguste säilitamisele ja nad ei jatku pärast seda ,kui eesmärgid,milleks nad olid ette võetud,on saavutatud.

Tõlkinud Reet Kaarmaa

Katsume lahti seletada:
Rassism on ja sa oled rassist, kui:

Punkt 1

 1. Rakendad
  1.1.1. – erinevusi,
  1.1.2. – vahetegemisi,
  1.1.3. – väljajätmisi või
  1.1.4. – piiranguid või
  1.1.5. – eelistusi
 2. Aluseks
  1.2.1. – rass,
  1.2.2.- ihuvärv,
  1.2.3.- päritolu või
  1.2.4.- rahvuslik või
  1.2.5.- etniline päritolu
 3. Eesmärgiga
  1.3.1.- kaotada
  või
  1.3.2.- kahjustada
 4. Kellegi võimalusi
  1.4.1.- tunnustada
  või
  1.4.2.- kasutada
 5. Inimõigusi ja põhivabadusi (võrdsetel alustel)
  1.5.1.- poliitilisel,
  1.5.2.- sotsiaalsel,
  1.5.3.- majanduslikul,
  1.5.4.- kultuurilisel
  või
  1.5.5.- mingil muul elualal

Näide:

Oled rassist, kui:
p11pealkiri + 114 + p12pealkiri + 122 +  p13pealkiri + 132 +´ p14pealkiri + 142 +  p15pealkiri + 154
Pane kokku ja sa näed

Punkt 2

Ütleb, et kui Riik on sätestanud erisused:

 • Kodanike ja
 • Mittekodanike

suhtes, siis “PUNKT1” ei kehti

See konventsioon ei puuduta neid erinevusi, mis on vastu võetud Riigi poolt kodanike ja mittekodanike suhtes.

PUNKT 3

Ütleb aga, et, kui PUNKT2 sätestatud erisused diskrimineerivad mingit rahvust, siis PUNKT2 ei kehti

Midagi selles konventsioonis ei või tõlgendada Riikide ametlike korralduste vastu,mis puudutavad rahvust,kodakondsust ja naturalisatsiooni, juhul kui need korraldused ei diskrimineeri ühtegi eri rahvust

PUNKT 4

Ütleb, et kui mõne rassi- või rahvusgrupi, võrdsete võimaluste ja õiguste huvides on sätestatud midagi ja, kui eesmärgi saavutamisel need sätted lõpevad, siis seda ei saa lugeda rassismiks.

Kommentaar: kui mõne eeśmärgi saavutamisksst tehakse mingid reeglid, siis kunagi ei või teada, kas nad ka eesmärgi saavutamise järel ka lõpevad

Erilised meetmed,mis on vastu võetud selleks, et ainult saavutada mingi rassilise- või rahvusgrupile piisavat edendamist ja mis võivad olla vajalikud selleks ,et kindlustada neile gruppidele või üksikisikutele võrdseid võimalusi inimõiguste ja põhivabaduste kasutamisel.Neid meetmeid ei või pidada rassiliseks diskrimineerimiseks,juhul kui nende meetmete tagajärjed võivad viia erinevate rassiliste gruppide erinevate õiguste säilitamisele ja nad ei jatku pärast seda ,kui eesmärgid,milleks nad olid ette võetud,on saavutatud.

Allikas:
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *