1

Dr. Jordan. P. Peterson

Paljud ei pruugi seda mõista, aga lääne tsivilisatsioon on juba tükimat aega finantseerinud ning hoidnud ohtlikke inimesi, kes painutavad noorte inimeste meeli läbi vastasseisule tugineva ideoloogia. Nad on teinud oma elu ülesandeks õõnestada Lääne tsivilisatsiooni ennast. Mida nad peavad korrumpeerunuks, rõhuvaks ning patriarhaalseks. Paljude riikide maksumaksjad ning ülikooli ealiste noorukite vanemad, kes oma laste õpingute eest maksavad, maksavad andamit just selle nihhilistliku idee kandjaile.
Nende majanduslik toetus läheb isikuile, kes usuvad ja õpetavad, et tõde maailmas on subjektiivne. Et isegi inimeste sootunnused on “sotsiaalselt konstrueeritud” ja et kõik maailma hädad, eriti just n.n. kolmandas maailmas, on põhjustatud lääne imperialismist.
Need on post-modernistid, kes suruvad oma n.n. “progressiivseid” ideid läbi õppe ja aktivismi. Sageli just ülikoolides. Ent tulemuste asemel on sageli tagajärjed, sest nood aktivistide gängid ei ole pahatihti muud, kui ideoloogiliselt laetud noored, kes püüavad vägivaldselt sundida vaikima loengute pidajaid, kelle mõtted neile (või nende juhendajatele) ei meeldi. Ning kui võim/juhtkond antud aktivismile allub, lähevad käiku mehhanismid, mis peaks iga lääne tsivilisatsiooni liikme õudusest tarduma panema.
Olgu see siis keelekasutuse “reguleerimine” (keelepolitsei), kus inimestele “mainitakse” Orwelliliku düstoopia moel, mida nad tohivad ja ei tohi öelda. Isegi siis, kui ei kutsuta üles mingitele korratustele, vaid puudutatakse “tabu” teemasid nagu rass, kuritegevuse ja teatud ühiskonna kihtide vahelised seosed, religioossed tavad, soorollid jpm.
Ülikoolide ja ka riikide ametnikud ja ametkonnad, mille eesmärk on tegeleda “diskrimineerimisega võitlemisega”, mis aga ise muutuvad õige pea diskrimineerijaiks.
Selle kõige taga on ideoloogiline vool, mis sai tugevama hoo sisse eelmise sajandi 60´ndail ja 70´ndail, kuid mille juured lähevad lausa 19. sajandisse.
Ei tea kuidas Eestis, aga paljudes (eriti just Põhja-Ameerika) ülikoolides ja kolledžites ei õpetata enam noorukeid mõtlema kriitiliselt, kirjutama selgelt ja rääkima arusaadavalt, vaid painutatakse neid mõtlema nii, kuidas on kasulik post-modernistlikule ja neo-markisistlikule agendale.
Et antud ideoloogilist voolu mõista või sellele vastu astuda, tuleb see esiti lahti mõtestada.

Esiteks: Nende uueks “kolmainsuseks” on kolm aspekti, millele nad palju energiat panustavad.
1) Mitmekesisus
2) Võrdsus
3) Ühtekuuluvus
Kuid nende mõistete lahtiseletamisel post-modernnistlikus võtmes, saame hoopis äraspidisema maailmapildi, kui vabadusi hindav inimene tahaks.

Post-modernnistlik mitmekesisus, ei ole mitte mõtete ja ideede (arvamuste) mitmekesisus, millele võiks ühiskonna sotsiaalne ning majanduslik areng tugineda, vaid rassi, rahvuse ja seksuaalse kallutatuse jt. atribuutide mitmekesisus.
Nimesid ei maini, sest ei tahaks ühtki sellist kuulsamaks teha, aga ka meie ühiskonnas inimesi, kes täidaks ametkondade poste näiteks vastavalt genitaalide komplektile, mitte kompetentsile.

Post-modernnistlik võrdsus ei ole mitte >võimaluste võrdsus< vaid >tulemi võrdsustamine<. Aga antud metoodika viib katastroofiliste tagajärgedeni, sest hakatakse nudima andekaid/püüdlikke ning upitama andetuid/saamatuid. Viima latti madaladamale. Tunnustama keskpärastust jne.
Tulem – ühiskondlik degradatsioon pea kõigis valdkondades.

Ühtekuuluvuse egiidi all surutakse ühiskonnale peale identiteedipõhiseid kvoote, et saavutada mingi hoomamatu võrdsus. See aga viib otsesele diskrimineerimisele ja konkurentsi mudeli painutamisele. Siit ka tänapäeva uued “normaalsused”, kus inimesi ei valita ametisse mitte nende oskuste ja võimete, vaid genitaalikomplekti, rassi, religioosse veendumuse vm. (nonsens)mõõdiku alusel.

Seega klassikalised lääne väärtused on löögi all ning neid püütakse lausa välja juurida, et luua seda uut ühiskonda (loe: düstoopiat).

Võtame näiteks sõnavabaduse, mis on lääne tsivilisatsiooni üks alustaladest, tänu millele on >üldse võimalik< nähtus nimega demokraatia (ei räägi siinjuures Eesti mudelist). Post-modernnistlik lähenemine ei näe ette, et inimesed võiks heas usus mõtteid vahetada ning konsensusele jõuda. Nähakse võitlust erinevate gruppide (rass, religioon vm. ideoloogia, rahvus, sugu jt.) vahel, kus üks osapool survestab teist oma agenda võidu nimel.
Ehk siis, nad on võimetud nägema ideid, mis võivad olla ühiskonnas aksepteeritud olenemata sellest, kes (sugu, rass, rahvus jne.) selle idee esitas. Nad on veendunud, et inimeste mõtted ja veendumused on neile pähe surutud ning näevad vaid pidevat võitlust selle nimel, kes ja mida kellelegi peale surub.
Ja seega on nad ka väga altid kasutama vaigistamismeetodeid oma oponentide vastu või siis neist lihtsalt üle karjuma.

Teiseks: Vaba turu eitamine
Kuna antud ideoloogid on tugevalt mõjutatud ka Marx´i ideedest (klassivõitlus), siis mõte vabast turust, kus inimesed kaupu ja teenuseid >vabatahtlikult< vahendavad, on neile võõras.
Nähakse klasse (lihtsustatult rikkurid ja vaesed) kus rikkurid (valge patriarhaat) sunnivad teisi (naised, tumedanahalised jne.) enda heaks orjama. Ignoreerides seejuures täielikult seda, milline on olnud sotsialistlike ja kapitalistlike ühiskondade ajalooline areng ja trendid. Kus kapitalistlikus ühiskonnas on inimene (olenemata temale omastest tunnustest) võimeline soetama toitu, eluaseme, transpordivahendi, meelelahutuse jm. samas kui näiteks tänapäeva ühes viimases “õitsva sotsialismi” näites, Venezuelas, seisab kohalik “keskklass” tualettpaberi järjekorras.

Kolmandaks: Identiteedipoliitika
Post-modernnistide silmis ei ole sa indiviid vaid omaduste kogum (sugu, rass, rahvus, seksuaalne orientatsioon jne.). Kõikide nende omaduste alusel on võimalik sind gruppeerida ja loomulikult on sind võimalik teise grupiga läbi selle vastandada. Ja kui sinna veel juurde lisada “ohvri” ja “rõhuja” tiitlid, siis saame küpse pinnase laiapõhjaliseks ühiskondlikuks konfliktiks.
Marx oleks ehk õuduses, kui näeks kuhu tema (majandusliku) klassivõitluse idee (pursuid Vs. proletariaat) on edasi arendatud. Post-modernnistide käes on võimalik konflikti õhutada >ükspuha< millise tunnuse alusel.
Me oleme ainuüksi Marx´i sotsialistlikke edasiarendusi (Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot, Castro jt.) juba näinud, mis on laostanud riike ja hävitanud sadu miljoneid inimelusid, et siis väikese ajaga täieliklt kollapseeruda, paisates need ühiskonnad põrmu, millest vaid aastakümnetega on võimalik välja roomata, kui sedagi.

Ning mõelgem nüüd tõsiselt, kuivõrd ohtlikud on post-modernistide identieedipoliitilsed ideed.

Millist kaost ja hävingut on selle põhjal võimalik külvata.

On aeg peatuda, asi enda jaoks lahti mõtestada ning sellele ohule vastu astuda. Vastasel korral oleme otseselt vastutavad tulevaste põlvede hädade eest, mida on juba praeg väga lihtne ette näha ning mida on võimalik (praegu veel) suhteliselt kerge vaevada vältida.

YOUTUBE.COM
 
Dangerous people are filling the heads of young people with dangerous nonsense. Who are these people? They are what Jordan Peterson calls “the…
 Kodanikualgatus

Kodanikualgatus, mis loomulikult ära nulliti:

… kuna kaebaja ei ole Riigikogu või valimiskogu liige ega
Vabariigi Presidendi valimiste kandidaat … !” … siis käigu persse :'(

Ei peagi plakatitega vehkima ja koosolekutel kõnelema, tuleb neil elu kibedaks teha ja, et sellistst algatustest võimalikult paljud teada saaksid,

Riigikohus

kantselei@riigikohus.ee 29.09.2016 nr 22-7/16-23/4
Ege Hirve kaebuse edastamine
Lugupeetud Riigikohus
Edastan Teile Ege Hirve (Hirv) 28.09.2016 (kaebusel kuupäev 27.09.2016, allkirjastatud
28.09.2016) kaebuse Vabariigi Valimiskomisjoni 23.09.2016 kirja nr 22-7/16-23/2 peale.
Vabariigi Valimiskomisjon vaidleb kaebusele vastu, jääb vaidlustatud vastuskirja seisukohtade juurde ja palub jätta kaebuse läbi vaatamata.
Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse (PSJKS) § 37 lõike 2 kohaselt võib isik, kes leiab, et Vabariigi Presidendi valimistega seotud valimiskomisjoni otsuse või toiminguga on rikutud tema õigusi, esitada Riigikohtule taotluse tühistada valimiskomisjoni otsus või tunnistada valimiskomisjoni toiming õigusvastaseks või tunnistada hääletamistulemus Vabariigi Presidendi valimistel kehtetuks. PSJKS § 39 lõike 1 punkti 5 kohaselt tuleb kaebuses märkida, kuidas vaidlustatav otsus või toiming rikub kaebuse esitaja õigusi. Ege Hirv ei ole Riigikohtule esitatud kaebuses selgitanud, kuidas vaidlustatud toimingud rikuvad tema subjektiivseid õigusi. Vabariigi Valimiskomisjon on seisukohal, et kaebuses vaidlustatud Vabariigi Valimiskomisjoni toimingud ei riku Ege Hirve subjektiivseid õigusi, kuna kaebaja ei ole Riigikogu või valimiskogu liige ega
Vabariigi Presidendi valimiste kandidaat. Seetõttu kaebaja ei ole huvitatud isikuks PSJKS § 37 lõike 2 mõttes. Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus ei võimalda valimiskaebuse esitamist avalikes huvides. Riigikohtu Põhiseaduslikkuse Järelevalve Kolleegium on korduvalt olnud seisukohal, et valimiskaebuse saab isik esitada ainult enda rikutud õiguste kaitseks (30.03.2015 määrus nr 3-4-1-19-15, 27.03.2015 määrus nr 3-4-1-17-15).
Vabariigi Valimiskomisjon selgitab kaebuse kohta järgmist. Ege Hirv pöördus 20.09.2016
Vabariigi Valimiskomisjoni poole küsimusega, miks ei nõuta Vabariigi Presidendi kandidaatide ülesseadmisel originaaldokumente, mis tõendavad, et isik on sünnilt Eesti kodanik ning palus muuta Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel kandidaatide ülesseadmiseks nõutavate dokumentide kirjeldust. Pöördumine oli pealkirjastatud kaebusena, kuid see oli adresseeritud Vabariigi Valimiskomisjonile, ka sisult oli pöördutud Vabariigi Valimiskomisjoni poole, samuti taotleti toimingute tegemist Vabariigi Valimiskomisjonilt. Seetõttu käsitles Vabariigi Valimiskomisjon pöördumist märgukirjana märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 2 lõike 1 punkti 1 mõttes. Vabariigi Valimiskomisjoni vastus saadeti 23.09.2016 Ege Hirve e-posti aadressile ege.hirv@fivecominvest.eu. Kaebuses Riigikohtule 28.09.2016 taotleb kaebaja ka põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse
algatamist Vabariigi Presidendi valimise seaduse suhtes. Riigikohtu Põhiseaduslikkuse
Järelevalve Kolleegium on kohtumääruses 23.01.2014 nr 3-4-1-43-13 p 12 olnud seisukohal, et
abstraktse normikontrolli taotlusi, mis ei tulene normide kohaldamisest konkreetse vaidluse
lahendamisel, on põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse kohaselt õigus oma
2
pädevuse piires esitada vaid Vabariigi Presidendil, õiguskantsleril, kohaliku omavalitsuse üksuse
volikogul ja Riigikogul.
Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Meelis Eerik
Esimees
Lisa: Ege Hirve 28.09.2016 kaebus Riigikohtule koos lisadega

See on hea näide Ege Hirv‘e kodanikualgtusest – ei peagi plakatitega vehkima ja koosolekutel kõnelema, tuleb neil elu kibedaks teha ja, et sellistst algatustest võimalikult paljud teada saaksid, loodan, et Ege Hirvlubab jagada … 🙂
Mina nt olen firmadele, kelle reklaamis ma Avandit näen, saatnud kirja, et selle mehe poolt reklaamitava firma teenuseid ma ei kasuta.
SWEDpanga’e olen saatnud samasisulisi sõnumeid seoses Adu Luukase fondilt toetuse tagasinõudmisega jne
Kui kõik arukad inimesed kasvõi natukenegi sellel pinnal tegutsevad ei jää edu tulemataSoomes sitad lood

Soomlastega on persses …

 … kuula 1:47, Maria Kaljuste räägib, kuidas palus [soomlasel] panna kuulutusele Soome lipp, kuid see kartis, et Soome lipp ja lõvi on sellised sümbolid, mida võidakse tõlgendada rassistlikeks [sic!]

Kes soomet ei mõista, Maria Kaljuste:

Te [soomlastele] olete juba sedavõrd ajupestud, et kui ma palusin kujundajal lisada kuulutusele Soome lipp, vastas see:
“Nooo jaaa, Soole lipp ja lõvi on sellised kujundid, mida võib tõlgitseda rassistlikeks!”[sic!] … hähh, te olete korraldamas “Suomi suorana” meelelavaldust ja kardate, et teid võidakse haukkua rassistlikeks seepärast, et panete ajaloolise Soome vapilõvi kuulutusele, kardate tulla haukutuksi sest armastate oma traditsioone, maad, lippu … !”
Tolerandid on julgeolekuoht!

Et siis:

Stockwell, South London:15_a_sai_peksa
15 aastane tüdruk meelitati lõksu ja peksti läbi viieliikmelise neegrinaiste jõugu poolt
Aga, pange tähele: ” … meelitati lõksu … ” – see on tolerantide propaganda tulemus: “Neegrid on ilusad targad ja head!” … ohutunne kaob ja tulemus on käes:
TOLERASTIA ON [SISE]JULGEOLEKUOHT!Konservatiiv või liberaal kumb on psühhoootline

tolerastSelgus, et just liberaal on psühhootiline, mitte konservatiiv!

USA’s tehtud uurimuse eesmärk oli välja selgitada, korrelatsioon psühhootilisuse indeksi ja inimese poliitiliste eelistuste vahel.

 1. USA’s avaldatud tulemused[NB!]2012:
  Konservatiiv on kõrgema psühhootilise indeksiga, kui liberaal.
 2. Taanis korrigeeritud tulemused[NB!]2014:
  Liberaal on kõrgema psühhootilise indeksiga, kui konservatiiv.

Nende  kahe aasta sisse mahtus hulgaliselt tsiteerimisi, kommenteerimisi, tõlgendusi ims. ühesõnaga pidu liberaalide auulis, loomulikult ei pühendata korrigeeritud [loe vastupidisele] tulemusele enam nii suurt tähelepanu.

konservatiiv__liberaal_eysenck_pen

Konservatiiv

High P scorer possesses these traits: 
 - impulsiveness, 
 - lack of cooperation, 
 - oral pessimism, 
 - rigidity, 
 - low superego controls, 
 - low social sensitivity, 
 - low persistence, 
 - lack of anxiety
 - lack of feelings of inferiority. 
Of the three main 'superfactors' advocated by
Eysenck-neuroticism (N), extraversion (E) and psychoticism (P)
The evidence indicated that psychoticism was the least univocal.

Asjade käigust täpsemalt:

 1. Aeg: 2012
 2. Avaldaja The American Journal of Political Science
 3. Uurija Virginia Commonwealth University uurimuse, :
 4. Tulemus Eysenck’s psychoticism indeks on konservatiividel kõrgem kui liberaalidel,
 5. Tulemust tsiteeriti 45 korda erinevates teaduslike ajakirjades: Thomson Reuters Web of Science.[1]
 6. 2014: Professor Steven Ludeke ülikoolist University of Southern Denmark avastas vea ja juhtis tähelepanu sellele. et tegelikult annab uurimus hoopis vastupidised tulemused: – liberaal on psühootlilsem, kui konservatiiv
 7. Brad Verhulst,  Virginia Commonwealth University, töö kaasautor:
  … ” … mitte ei tea, kuidas see juhtus … “
 8. Viga jäi märkamata, kuna: “kirjeldavad analüüsid ei tundunud autoritele, toimetajatele, retsensentidele ebanormaalsed”.
  [mõeldud on kirjeldav statistika/descriptive statistics]
  – seega siis selline tulemus oli oodatud ja mugav
  … vb isegi veidi mugandatud[sic!][3]

   This error was not noticed, because "the descriptive analyses did not appear abnormal to the authors, editors, reviewers or the general academy."

 9. The journal said the error doesn’t change the main conclusions of the paper, which found that “personality traits do not cause people to develop political attitudes.”
 10. But professor Steven Ludeke of the University of Southern Denmark, who pointed out the errors, told Retraction Watch that they “matter quite a lot.”
  “The erroneous results represented some of the larger correlations between personality and politics ever reported; they were reported and interpreted, repeatedly, in the wrong direction,” he said.
 11. “This may be the most embarrassing correction in history,” Dan Gainor, Media Research Center’s Vice President for Business and Culture, told LifeSiteNews. He added cynically, “I’m sure built-in assumptions about what conservatives are really like had nothing to do with this awful analysis.”
  “Now, will every media outlet that ran this garbage social science run a story about it giving this correction the same level of attention? Of course not.”[3]

Allikad:

   1. New York Post
   2. Retraction Watch
   3. LifeSitNews

Mida arvata

Võib ka olla, et tulemusi võltsiti poliitkorrektsuse huvides, vaatates seda loengut, tundub see vägagi võimalik

How Political Correctness Limits the Free Exchange of Ideas on Campus
Rass on bioloogiline reaalsus

Rass on evolutsiooniline ja biologiline reaalsus, mitte sotsiaalne konstruktsioon

Rass ei ole ühiskondlik konstruktsioon [social construct], ühiskond[society] on rassiline konstruktsioon.
Võib ju küsida: “Mis tähtsus on rasside erinevusel!”, vastus on:
“See on tähtis, kuna tõde on tähtis! Parem, kui otsustused põhinevad tõel, selleasemel, et põhineda fantaasiatel! Erinevad rassid ON erinevad, nad ei ole võrdsed, kõigil neil on oma evolutsiooniline ajalugu”

Professor Douglas Whitman  points out that evidence for the biological
reality of race is overwhelming and that anyone who denies it is
 a slimy Marxist or a complete idiot.

Natuke sisust:

 • Liik – isendid annavad omavahel [sigimisvõimelisi] järglasi
 • rass-erinevusedPopulatsioon: erinevates piirkondades elavad grupid [geograafiline mõiste]
 •  Alamliik: adaptiivsed DNA mutatsioonid populatsioonides, 90% määrang, lihtsustatult:- võta 100 isendit kummastki populatsioonist, sega nad ära, paiguta tagasi oma õigele kohale – kui täpsus on üle 90%, on tegemist erinevate alamliikidega
 • Rassilisi erinevusi on mainitud läbi aegade: Vana-Egiptus, Pärsia, Kreeka, Rooma, Hiina kirjutistes
 • World_Map_of_Y-DNA_HaplogroupsRassierinvused on:
  – morfoloogilised.
  – psühholoogilised,
   – /Life History/,
  – haigustele vastuvõtlikkus,
  – käitumine ja temperament,
  IQ ja kreatiivsus NB!
  – Kultuur ja tsivilisatsioon
  – DNA
 • Geneetikast: Haplotüüp on desoksüribonukleiinhappe mutatsioonide kogum, mis pärandub üheskoos järglastele. [Wikipedia] või Tihedalt aheldunud geneetiliste elementide (nt. eri lookuste kindlate alleelide) järjestus kromosoomis, mis pärandub ühtse üksusena.[geneetika.ee/] … jaa nii edasi
 • haplotype2Haplotüüpide uurimine võimaldab meil jälgida inimpopulstsioonide liikumist ajas ja ruumis, lisatud kaardid on neile, kes asja vastu lähemat huvi tunnevad
 • Uuemad uurimused viitavad võimalusele, et mingi grupp arenes väljaspool Aafrikat, liikus Aafrikasse ja sealt jälle välja
 • Eurooplaste geene on leitud Põhja-Ameerika indiaanlastelt, mis viitab jääajaaegsetele rännetele üle Islandi ja Gröönimaa
 • homo-sapiens-subspecies

  Inimese, liigi “Homo Sapiens”, alamliike

  Kuhu tõmmata piir alamliikide vahel on igaühe enda otsustada, kuni järgitaks ülaltoodud 90% reeglit

 

 

 • Inimesed kogu maailmas on 99,5% ulatuses sarnased, st. 0,5% erinevad
  Inimese DNA 3 000 000 000 /base pairs/ 0,5% = 15 000 000 /base pairs/ – st inimesed on väga erinevad
 • haplotype3

  Meetod, mis  võimaldab rahvaste eristamist: Soomlased-Norrakad-Rootslased-Taanlased, samuti Askenazi juute teistest [35:13]

  Väga pisike muutus DNA’s võtib tekitada tohutu muutuse, sinu ja neegri DNA võivad olla 99,999% sarnased, kuid just see 0,0001% määrab kohastumusliku erinevuse
 • Vt. ka Anatoli Klyosov [“ДНК-демагогия Анатолия Клёсова”]
 • Ei saa öelda, milline rass on parim, iga neist on kohastunud erinevalt:
  – eskimod külmale
  – tiibetlased suured kõrgused
  – somaallased kõrbed
  – pügmeed vihmamets
  – eurooplased probleemide lahendamine ja uute lahenduste otsimine
  See on just see, mida ootame evolutsioonilt …
  [ … mitmed äärmiselt rassistlikud ja poliitkorrektsusetud väljaütlemised … aga kuulake ise]
 •  Võib küsida:
  “Mis tähtsus on rasside erinevusel!”, vastus on:
  “See on tähtis, kuna tõde on tähtis! Parem, kui otsustused põhinevad tõel, selleasemel, et põhineda fantaasiatel! Rassid ON erinevad, nad ei ole võrdsed.”

Alamliikide tekkimine evolutsiooni käigus on norm, selliselt toimibki evolutsioon, kes väidab rasse mitte eksisteerivat on täielik idioot [35:44]

Minu järeldus – rass on kohastumuslik erinevus

 • Eri populatsioonides tekivad adaptiivsed DNA mutatsioonid, ehk siis kohastumused antud looduslikes tingimustes elamiseks.
  – 90% reegel määrab, kas on tegemist alamliigiga, rass
 • Sellised kohastumused esinevad ka psüühhilisel [aju-] tasandil
 •  — kontrolli, kas sina tuled samale järeldusele …

Kuna:
“Ükski filosoofiline teos pole täielik, kui talle pole vastuteost” – Borghes
Erinevaid käsitlusi, enamus näitavad, et rasse pole olemas, kuid otsustage ise:


In Memoriam!

Veel üks mees, kes hoiatas rasside segamise eest!
Rahu tema põrmule! [surn. 3. juuni 2016.a.]
Jevgeni Ossinovski – meeleheitel ja masenduses

Lugedes Jevgeni Ossinovski kõnet ja kuulates tema esinemisi, ei saa lahti tundest, et tegemist on äärmusliku meeleheitega … kuidas muidu seletada tegelikkusest irdunud etteastumisi.
Vaadakem esialgu tema kõnet:

Esimesed 320 sõna on pühendatud kellelegi Vesalile ja Liliile, tõeliste Eesti meeste kontekstis … ilmselt püüab esineja jätta muljet[iseasi, kas sellise mehe väitdetel, kes ise integratsiooniga ja Eesti patriootlusega just ei hiilga, mingit erilist kaalu on], et,kuna juba need 2 on hästi integreerunud ja tõelised Eesti patrioodid,  siis on oodata, et ka kõik ülejaand sisserändajad samasugused on.

Selle koha peal kuulakem Brigitte Gabrieli seisukohta selles küsimuses…

ja see naine juba teab, millest räägib:

11:57 – moslemid, keda peeti “mõõdukateks”, ka ‘next door neighbours’, need, kes käisid tema vanemate grillipidudel jne – hakkasid kohe peale “jihad’i” väljakuulutamist kristlasi tapma.

Vaatame veel lõike Jevgeni Ossinovski väljaastumistest

Nagu pärast räiget joomingut, on meie avaliku ruumi nurgad ksenofoobset okset täis. Sadadele inimestele näidatakse ust, välismaalasi ahistatakse ning demoniseeritakse.

Kuidagi südamelähedane on see oksendamise teema, meenutagem kasvõi erakonnakaaslase Marianne Mikko kuulsat oksekrampi

Terveid inimgruppe ähvardatakse tõrvikute ja isehakanud jõukude patrullidega. Jah, igas ühiskonnas on alati radikaalseid rassiste.

 

Nii nagu on mõrvareid ja vägistajaid. Vao keskuse süütamine oli groteskne kuritegu, aga see oli seletatav üksikute radikaalide
terrorismikatsega.
Muidugi teame, et EKRE valijaskonnas domineerivad madala sissetulekuga ja madalama haridustasemega mehed.

Maailma Väärtusuuring näitab, et oma majandusliku olukorraga rahulolematutest inimestest usaldab teisi inimesi vaid 20%. Rahuloluskaala teises otsas, nende seas, kes on oma majandusliku olukorraga rahul, on usalduse näitaja pea kolm korda kõrgem.

1930ndatel aastatel, kui Euroopa oli juba võtnud suuna järgmisele sõjale ning üleilmne majanduskriis oli põhjalikult räsinud noort vabariiki, prooviti see idiootne iseolemise tee juba ära. Tulemuseks oli Eesti vabariigi lõpp. Ei ole mingit kahtlust, et täna oleks sama reha otsa astumine täpselt sama fataalne.

paljurahvuselise ühiskonna vundamendiks saab olla inimeste põhiseaduslik patriotism. Et etniline rahvusriik ei ole utoopia, vaid ohtlik ja ebainimlik düstoopia. Ka pärast taasiseseisvumist oleme ehitanud riiki ja ühiskonda, tuginedes 1920.
aastal tehtud põhimõttelisele valikule, et me ei otsi müütilist veresugulust, vaid väärtuselist kokkulepet, mis on inimliku mitmekesisuse suhtes inklusiivne.

Mina ei taha idiootset Eestit. Ma tahan Eestit, mis põhineb universaalsetel inimõigustel, kus iga meie inimene on väärtus, kus iga meie inimene on oma. Ma tahan Eestit, mis usub rahvusvahelisse õiguskorda, mis põhineb väärtuselisel koostööl tugevas ja avatud Euroopas. See väärtuseline valik sai tehtud juba pea sada aastat tagasi. See valik on olnud põhimõtteline. See valik on olnud õige.

Viimase aasta jooksul olen korduvalt kuulnud murelikke hüüatusi: „Vaata, mida EKRE ühiskonnaga teeb! Miks te selle vastu midagi ette ei võta?“

——————

Kommentaaridest

OVI 18.05.2016 11:16
Tulnuk-ministri privileeg on olla idioodlike eestlaste minister Interrinde valitsuses.
Küsin:Milline näeb välja üks valedest põimitud vihakõne?
Vastan:Lugege Eesti Vabariigi ministri kõnet.

Mida väidab sm. Ossinovski?
Et ” õigused” on Eesti Vabariigis kõigil, v. a. eestlastel.
Et kes on Kooseluseaduse ja Daeshi vastu, on nats ja rassist – juhul kui ta on eestlane.
Venelane tohib.
Et EKRE on natsipartei, kuna on Kooseluseaduse ja islamiterrorismi vastu.
Kuna Kooseluseaduse ja islamiterrorismi vastu on enamus eesti rahvast, tõmbab sm. Ossinovski paralleli natsi-Saksamaaga, väites seega, et eesti rahvas on natsistunud.
Edasi räägib sm. Ossinovski, et “see kõik ohustab Euroopat”, elik,
sm. Ossinovski väidab, et “eesti natsirahvas ohustab Euroopat”.
Edasi räägib sm. Ossinovski, et “HItler tuli võimule demokraatlikul teel”, andes mõisa, et demokraatiat Eesti ei vaja.
Mida siis vajab Eesti, kui “demokraatia tõi võimule HItleri” ja “ekrestumine tuleb peatada”?
Lisame siia sm. Ossinovski raevu “sisevaenlase vastu võitlemisele” – see aga ei saa käia enam EKRE kohta, vaid on ilmselgelt suunatud eestlaste kui rahvuse vastu, kes piisavalt ei austanud “Võidupüha” ja “vabastajaid”.,
Sm. Ossinovski valmistab ette riigipööret Vene tankide abil.
Ilmselgelt on pöördumine, et “eesti natsid ähvardavad vähemusi, päästke” sm. Putinile juba valmis kirjutatud.

Lilia Lilia 18.05.2016 07:56
Kas see oli Ossinovski lõpukirjand “Miks mulle eestlased ei meeldi?”

did_230502 18.05.2016 22:47
Online Etymology Dictionary: “from Greek idiotes “layman, person lacking professional skill” (opposed to writer, soldier, skilled workman), literally “private person” (as opposed to one taking part in public affairs), used patronizingly for “ignorant person,” from idios “one’s own” (see idiom).”

http://www.etymonline.com/index.php?allowed…

Paistab, et Ossinovski filosoofiaharidus siin paistab läbi, tõepoolest, selle sõna algne tähendus on iseenda inimene, versus ühiskondlik inimene.

muahhahahahaaa… 18.05.2016 08:31
Tuli (nati teises sõnastuses 😉 seda üllitist lugedes umbes sarnane mõte. Tundub, et enim lällama ja juba üsna sesosetut vahtu kipuvad hetkel suus välja ajama justnimelt need tüübid, kelle reiting kas hoogsas langemistempos või juba suisa alla künnise langenud. Naljakaks teeb asjaolu see, et kultuurmarksistide “meie arvamus ja vale arvamus” lipukirja järgi käib asi nii, et kui rahvas vasakliberastide poolt hääletaks – siis oleks see “sallivus ja demokraatia”. Kui aga rahvas neid ei vali ja välja tahaks öelda, mida TEGELIKULT millestki arvab – siis on see “populism ja viha”… 😉

muahhahahahaaa… 18.05.2016 08:19
Viimase aasta jooksul olen korduvalt kuulnud murelikke hüüatusi: „Vaata, mida EKRE ühiskonnaga teeb! Miks te selle vastu midagi ette ei võta?“/…/President Meri on öelnud: „Eesti rahvas ei tohi teha vigu.“

Selliseid “murelikke hüüatusi rahvavaenlaste” kohta trükiti “Pravdas” ka CCCP nimelise riikolluse ajal. President Meri kuulsamaid lauseid oli: “Rahvas ei ole loll”. Äkki jätaks nii presidendivalimise-, homo- kui pagulasküsimuse rahva otsustada: siis ju kohe hää näha, mida ühiskond tegelikult arvab?

eid_151c04d4d6c426 18.05.2016 08:21
“Kindlasti olete ka teie viimase aasta jooksul mõelnud, mis on Eestis juhtunud. Nagu pärast räiget joomingut, on meie avaliku ruumi nurgad ksenofoobset okset täis. Sadadele inimestele näidatakse ust, välismaalasi ahistatakse ning demoniseeritakse.”
Teatan alandlikult: ei ole märganud. Nagu pole märganud ka “üleskutseid isoleerida Eesti välismaailmast”.
Küll aga olen märganud isehakanud eliidi soovi kujutada kõiki teisitimõtlejaid idiootidena ning järjekindlat praktikat avalikust arvamusest hoolimatult üle sõita.

 

eid_1520232c6f0389 18.05.2016 10:38
Somaallasest mees maksab Soome riigile aastas ca 17 000, Lastega naine ca 30 000. Otsesed kulud.
Alla 20% neist töötab, seda sõltumata Soomes oldud ajast.
Lapsed koolis edasi ei jõua, sest perekonnas haridust ei väärtustata.
Nn mitmekesisuse kasu tõendavad uuringud eksisteerivad sotside peades, reaalselt pole neid olemas. Nimelt ei sõltu riigi edukus mono- ega multikultuursusest.
Multikultuurne NSVL pidanuks Ossinovski väitel senini õilmitsema. Monokultuursed Jaapan, Korea ja Hiina pidanuks aga laostunud olema.

kõrvaltnägija 18.05.2016 09:14
“Kui Lili seepeale puhtas eesti keeles küsis: „Miks ma küll siia istuda ei tohi?“, võttis mees end koomale.”
See on austus meid austava võõramaalase vastu.
Miks siin käsi peab rusikasse kiskuma. Miks on rassist see, kes nõuab võrdset kohtlemist( võõras pole ülimuslik pühadus)

Martin Malm 18.05.2016 09:16
Nagu alati, ketravad “avatud sallijad” (sedapuhku seltsimees Ossinovski) oma plaati astrofüüsikutest ja neurokirurgidest. Mõne tegelikkuses normaalse välismaalase olemasolu ei muuda olematuks fakti, et rõhuv enamus sissetungijatest ei kavatsegi omaksvõtta siinse kultuuriruumi norme. Mitte kunagi, mitte mingil tingimusel. Rootsi on hea näide, sisuliselt kiviviske kauguselt.

https://www.facebook.com/allan.sarri/videos…

Sissetungijate tuppalaskmise kvoot on Eestis null, kuniks rahvahääletusel pole otsustatud teisiti.
Sõbralik islam

Brigitte Gabriel räägib, mis toimus Liibanonis 1970’ndatel

 

Tervilik saade on vaadataav siit
LHV pank ja krediit

lhv-arikliendi-kaartVabakutselisena tekib inimesel aegajalt hirmus rahahäda … nii ka minul, sestap olengi lahendanud oma probleemid kiirlaenuteenuste kasutamisega … kallivõitu küll, kuid mis parata.

Nüüd, olles juba üle poole aasta LHV panga klient, otsustasin taotleda krediidilimiiti, vasus aga, üllatus-üllatus, on siin:

Täname Teid esitatud taotluse eest!
Krediidilimiidi väljastamisel analüüsime põhjalikult
kliendi konto väljavõtet, et hinnata, kas kliendile jääb piisavalt
vahendeid, et tasuda lisaks igapäevastele väljaminekutele ka
laenukohustusi. 
Kuna Teie olete kasutanud alternatiivseid finantseerimise allikaid 
(kiirlaene), siis vastus taotlustele on negatiivne, kuna
lisakohustuse väljastamine antud juhul oleks vastuolus 
vastutustundliku laenamise põhimõtetega. 
Uue taotluse võite esitada siis, kui antud kohustused on tasutud ja 
vähemalt kuus kuud ei ole uusi lühiajalisi kohustusi võetud.

Lugupidamisega

Kaia Riga
Jaepanganduse finantseerimise osakonna spetsialist

T 680 2735

Kommentaarid LHV panga krediidipoliitikale

 1. Olles “analüüsinud põhjalikult” minu kontoväljavõtet oleks krediidibürokraadid näinud, et minu kohustused kiirlaenufirma ees on lõppenud, tõsi küll üks osamakse on teostatud minu SEB panga kontolt … siiski oleks “põhjalikul analüüsil” selgunud, et üks osamakse minu LHV kontol ei kajastu, äkki on see tehtud mingil muul teel, mille kohta oleks võinud järele pärida – ma oleks saantud selle osamaksu sooritammise kohta SEB panga poolt digiallkirjastatud kviitungi
  [võrdluseks: LHV kodulehelt digiallkirjastatud kviitungit saata ei saa] ja olukord oleks selgunud.
 2. Et siis “alternatiivsete finiantseerimisallikate” kasutamisel kvalifitseerub kes iganes automaatselt kurjategijate või nakkusohtlike kategooriasse, kelle suhtes tuleb rakendada ennetusmeetmeid või garantiini:
   – ”  … vähemalt kuus kuud ei ole uusi lühiajalisi kohustusi võetud.”
  Ehk siis pönitentsiaarametmike või epidemioloogide keeles:
   – “Kui kuus kuud ei ole esinenud retsidiive … !”
 3. Arusaamatuks jääb ka, kuidas, muude kohustuste puudumisel, osutub LHV krediit “LISAKOHUSTUSEKS” … ja sealjuures suuremaks, kui nn. “alternatiivete finantseerimisallikate” kohustused …
  Olles juriidilises ja finantsžargoonis küllaltki abitu, pidasin LHV krediiti ootamatute või kiirete väljaminekute katmiseks soodsaimaks lahenduseks … aga, eks kerediidibürokraadid tea paremini … igatahes:
  – “Aitähh hoiatamast!”
 4. Ma ei oska siinjuures kommenteerida, kuidas LHV bürokraadid defineerivad
  “…vastutustundliku laenamise põhimõtetteid … “, kliendikesksusega ei paista neil “põhimõtteil” küll mingit seost olevat.

Kokkuvõtteks

Soovitan hoiduda LHV krediiditeenuste kasutamisest, kuna protsess on

 • Aeglane
 • Formaalne
 • Kallis[vt “lisakohustus”]
 • KliendivaenulikRassism ja rassist

Rassism ja Poliitiline-korrektsusRassism ja rassist

 • Rassism on õpetus rassidest, nende omadustest ja nende erinevustest
 • Rassist on inimene, kes rakendab rassismi õpetust reaalses elus
  Vrd.: budism <-> budist, kommunism <-> kommunist, zionism <-> zionist jne

Mida õpetab Rassism:

 • neeger on must
 • eurooplane on valge
 • pilusilm on kollane
 • indiaanlane on punane
 •  — need on asjad, mida enamus meist ehk on märganud, kuid on veel …
 • … nn. “elu tõsiasjad” mis poliitkorrektsust põdejatele ebamugavad on …

 • Siit saab siiski hea tahtmise korral vaadata, märkus sealjuures:
  https://youtu.be/6SJNVb0GnPI
 • Keelasime kasutajate tagasiside põhjal teatud funktsioonid, näiteks kommenteerimise, jagamise ja videosoovitustes ilmumise, kuna selle video sisu võib olla osale vaatajatest sobimatu või solvav.

Ainet mõtiskusteks: tabel sellest ettekandest

iq_neeger_valge_rassism

miksi_afrikka_ei_menesty_rassisim
Järgnev näitab, millise saatusliku vea teevad need, kes eeldavad neegritelt samasugust intelligentsi, kui see on valgetel või kollastel, kirjutajaks mees, kes on elanud ja õpetanud 20+ aastat Aafrikas:
“Miksi Afrikka ei menesty?”

Sellest artiklist saab ka aimu,
et neegritel on – pehmelt öeldes – “raskusi” kontseptuaalse mõtlemisega

Kontseptuaalne mõtlemine, definitsioon ja eeldused näidetega:
"Conceptual thinking is the ability to understand a situation or problem by identifying patterns or connections, and addressing key underlying issues. Conceptual thinking includes the integration of issues and factors into a conceptual framework. It involves using past professional or technical training and experience, creativity, inductive reasoning, and intuitive processes that lead to potential solutions or viable alternatives that may not be obviously related or easily identified"

Kontseptuaalne mõtlemine seisab kolmel vaalal:

 • Abstraktne mõtlemine – pall on nii õhu-, jalg-, tennise- kui pingpongipall
 • Ajataju – pidev hilinemie, neegri ajatunnetus on igavene olevik, samasugune on ajataju kuni 8 aastasel lapsel
 • Hall mõtlemine [vs must-valge mõtlemine] – vili on kas puu otsas või puu all, seda, et vili võiks asuda ka poolel puutüvel, pole võimalik väljendada, samuti sageliesinev küsimus: “On see hea või halb?” … ja mitte ainult neegritel

Scientific_racism_irish-rassismJulgen väita, et kõigi abiprogrammide läbikukkumine, nii Aafrikas, kui mujal on põhjustatud abistajate eeldusest, et abisaajad on sama arukad, kui nemad …
… ehk teisisõnu:
Abistajad pole küllalt arukad taipamaks, et abisaajad pole sama nutikad kui nemad …
 … või lihtsalt välditakse “elu tõsiasju”, miks küll, peaks selguma järgnevast:

Siin lisandub veel üks komponent – hüperemotsionaalsusest tingitud koostöövõime puudumine neegritel. Järgnevate videote autor on ise samuti neeger.

 

Mis on siis see, mis takistab neegritel saatmaks korda suuri asju: EMOTSIONAALSUS

Emotsionaalsus muudab neegrid ebaloogiliseks, irratsionaalseks, ülitundlikuks, ego-driven, ülereageerivateks jne.

Näiteks, võttes 5 aasia IQ=100 õpilast ja panna nad projektis koos töötama ja 5 sama IQ’ga neegrit, siis aasialased on tõenäoliselt edukamad, kui neegrid – emotsionaalsuse, mitte IQ erinevuse tõttu … see on, mida me näeme neegerkommuunides iga päev
[18:08]

The description of ADHD sümptoms match almost perfectly the behaviors of most African Americans. Bud bedause Black folks are ignorant, they don’t know that there is a correlation between their current situation and ADHD [33:11; 33:19]

75% juhtudel on ADHD päritav


An IQ of 70 suggests mental retardation—at least it would in the Caucasian populations of Europe, North America, Australia and New Zealand. There it would frequently be associated with dysfunctional social behavior and visible deficiencies.

vt ka: “Poliitkorrektsus, mentaalne häire”